Algemene voorwaarden
001 ALGEMENE LEVERINGS-, VERKOOP EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN TRENDYGREEN B.V.

Artikel 1: Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten
die door TRENDYGREEN B.V. , hierna aangeduid als TRENDYGREEN B.V., tegenover een
wederpartij hierna te noemen opdrachtgever, gedaan zijn, dan wel met deze
worden afgesloten.
1.2 Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon,
die met TRENDYGREEN B.V. een overeenkomst sluit, wil afsluiten of heeft afgesloten en
behalve deze, ook diens vertegenwoordiger, gemachtigde, rechtverkrijgende en
erfgenamen.
1.3 Algemene voorwaarden van een opdrachtgever gelden niet, tenzij deze door de
directie van TRENDYGREEN B.V. schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes
2.1 De door TRENDYGREEN B.V. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 7 dagen, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn
INCLUSIEF BTW, tenzij anders aangegeven.
2.2 Indien de opdrachtgever voor een aanbieding gegevens, tekeningen, berekeningen
enz. verstrekt, mag TRENDYGREEN B.V. uitgaan van de juistheid hiervan. De aanbieding is
gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens, tekeningen,
berekeningen enz, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
2.3 Indien de opdracht niet wordt gegeven, heeft TRENDYGREEN B.V. het recht alle kosten voor
het vervaardigen van de aanbieding bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
2.4 Aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken en/of
toezeggingen door personeel van TRENDYGREEN B.V. zijn alleen bindend indien deze door TRENDYGREEN B.V. schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3: Adviezen, ontwerpen en intellectuele eigendom
3.1 Informatie en adviezen, verstrekt door TRENDYGREEN B.V., die niet direct verband houden
met de opdracht, dienen te worden gezien als vrijblijvend. Aan deze gegevens
kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend door de opdrachtgever.
3.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door hem geleverde tekeningen en
berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem
voorgeschreven materialen.
3.3 TRENDYGREEN B.V. behoudt de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op
de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen,
tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz., tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen.
3.4 De rechten op de in lid 3 genoemde gegevens blijven eigendom van TRENDYGREEN B.V.
ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten zijn
doorberekend. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke, schriftelijke
toestemming van TRENDYGREEN B.V. niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond
worden. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan TRENDYGREEN B.V. een
direct opeisbare boete van drie maal het factuur/offertebedrag verschuldigd per
gebeurtenis en tevens drie maal het factuur/offertebedrag voor iedere dag dat hij
in overtreding is, te betalen aan TRENDYGREEN B.V. onverminderd het recht van TRENDYGREEN B.V.
om volledige schadevergoeding te vorderen.
3.5 Gegevens, zoals bedoeld in lid 3, dienen, op verzoek van TRENDYGREEN B.V., binnen een
door TRENDYGREEN B.V. gestelde termijn te worden geretourneerd. Bij overtreding van
deze bepaling is de opdrachtgever aan TRENDYGREEN B.V. een direct opeisbare boete van
drie maal het factuur/offertebedrag verschuldigd per gebeurtenis en tevens drie
maal het factuur/offertebedrag voor iedere dag dat hij in overtreding is, te betalen
aan TRENDYGREEN B.V. onverminderd het recht van TRENDYGREEN B.V. om volledige
schadevergoeding te vorderen.

Artikel 4: Levering en levertijd
4.1. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de opdrachtgever TRENDYGREEN B.V.
derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Als er sprake is van andere
omstandigheden, wijzigingen, onwerkbaar weer of zaken buiten toedoen van
TRENDYGREEN B.V. dan zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit
toelaat.
4.2 De levertijd en de productie start op het moment dat de eerste aanbetaling en of
de voor akkoord getekende offerte of opdrachtbevestiging is ontvangen, mits ook
alle noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de opdracht in het bezit zijn
van TRENDYGREEN B.V. en aan alle noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de
opdracht is voldaan.
4.3 Overschrijding van de levertijd verplicht TRENDYGREEN B.V. in geen geval tot
schadevergoeding.
4.4 Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment
waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens
de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien opdrachtgever
de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies,
noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico
van opdrachtgever. Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten,
waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
4.5 De zaken zijn voor risico van de opdrachtgever als de (op)levering heeft plaats
gevonden of de zaken hem ter beschikking zijn gesteld.
4.6 TRENDYGREEN B.V. is ten allen tijde gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst, geheel
of gedeeltelijk, te laten verrichten door derden.

Artikel 5: Uitvoering van het werk
5.1 Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere
beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen
zijn. Opdrachtgever is voorts verantwoordelijk voor het verstrekken van een
correcte opgave/aanduiding van de erfafscheiding.
5.2 Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat TRENDYGREEN B.V. haar werkzaamheden
ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en ter plaatse de
beschikking kan krijgen over elektriciteit en water.
5.3 Opdrachtgever moet op de hoogte zijn van de aanwezigheid van kabels, leidingen
en andere obstakels waar TRENDYGREEN B.V. haar werkzaamheden moet uitvoeren en dit
tijdig schriftelijk doorgeven.
5.4 Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in lid 1, 2 en 3 van
dit artikel niet nakomt en daardoor vertraging ontstaat in de uitvoering van de
werkzaamheden, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning
van TRENDYGREEN B.V. dit toelaat. Bovendien is opdrachtgever aansprakelijk voor alle
daaruit voor TRENDYGREEN B.V. voortvloeiende schade.
5.5 Als tijdens de uitvoering blijkt dat er sprake is van een wijziging in het ontwerp
of de verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid dan zal dit
resulteren in meer- of minderwerk. Meerwerk wordt berekend op basis van de
geldende prijzen op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk
wordt berekend op basis van de prijzen op het moment van het sluiten van de
overeenkomst.
5.6 Grond welke ten behoeve van de plaatsing van de betonpoeren door TRENDYGREEN B.V.
wordt verplaatst, zal niet worden afgevoerd. Deze blijft op de bouwplaats achter.
5.7 Obstakels die in of boven de grond aanwezig zijn en het bouwen vertragen of
onmogelijk maken, zullen verwijderd dienen te worden. De kosten hiervan zijn
voor rekening van de opdrachtgever.
5.8 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor technische wijzigingen ter verbetering van de
installatie / constructie zonder bijkomende kosten zonder kennisgeving uit te voeren.

5.9 De staanders hebben een toegestane speling in de lengte van 10 cm ten opzichte
van de bestrating. Het herbestraten rond de poeren behoort niet tot de
werkzaamheden van TRENDYGREEN B.V. tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6: Oplevering van het werk
6.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
a. de opdrachtgever met één van de monteurs van TRENDYGREEN B.V. het werk heeft
goedgekeurd en of de opleverstaat heeft ondertekend;
b. bij ingebruikneming van het werk door opdrachtgever. Indien opdrachtgever
een deel van het werk in gebruik neemt dan wordt dat gedeelte als opgeleverd
beschouwd.
6.2 Kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden
hersteld of nageleverd zullen de oplevering niet in de weg staan.
6.3 Indien de opdrachtgever het werk niet goedkeurt dan is hij verplicht dit onder
opgave van redenen binnen 8 dagen schriftelijk kenbaar te maken aan TRENDYGREEN B.V..
Hij zal daarmee TRENDYGREEN B.V. opnieuw in de gelegenheid stellen om het werk
volgens dit artikel alsnog op te leveren.
6.4 Indien enig onderdeel buiten toedoen van TRENDYGREEN B.V. niet tegelijkertijd met de
oplevering kan worden geleverd, zal de oplevering toch kunnen geschieden.
Hiermee zal met de betaling en de garantiebepalingen echter rekening kunnen
worden gehouden.

Artikel 7: Overmacht / onuitvoerbaarheid van de opdracht
7.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de
verbintenis verhinderen, en die niet aan TRENDYGREEN B.V. zijn toe te rekenen. Hieronder
zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk
maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere
bedrijven dan die van TRENDYGREEN B.V.; wilde stakingen of politieke stakingen in het
bedrijf van TRENDYGREEN B.V.; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en
andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde
zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden
waarvan TRENDYGREEN B.V. afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
7.2 TRENDYGREEN B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat TRENDYGREEN B.V. haar
verbintenis had moeten nakomen.
7.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van TRENDYGREEN B.V.
opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de
verplichtingen door TRENDYGREEN B.V. niet mogelijk is langer duurt dan 12 maanden zijn
beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval
een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
7.4 Indien TRENDYGREEN B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan
voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk
te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof
het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q.
leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
7.5 TRENDYGREEN B.V. is niet verantwoordelijk voor schade door een tekortkoming in de nakoming van
haar verplichtingen, indien de tekortkoming verband houdt met COVID-19 gerelateerde
omstandigheden. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode
geeft de opdrachtgever in geen geval recht op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8: Prijzen en prijswijziging
8.1 Na verloop van twee maanden na de dagtekening van de offerte/aanbieding kan
de opdrachtgever geen rechten ontlenen aan de genoemde prijzen.
8.2 Indien TRENDYGREEN B.V. met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is
TRENDYGREEN B.V. niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. TRENDYGREEN B.V. mag de bij
aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in
rekening brengen.

Artikel 9: Garantie
9.1 TRENDYGREEN B.V. garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-,
ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode van 5 jaar na levering, althans
gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel wordt
gegarandeerd.
9.2 Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek
vertoont, zal TRENDYGREEN B.V. – na overleg met de opdrachtgever – de keuze maken of
hij de zaak herstelt, vervangt of de opdrachtgever crediteert voor een evenredig
deel van de factuur. Opdrachtgever moet in alle gevallen de gelegenheid bieden
om een eventueel gebrek te herstellen of te vervangen.
9.3 TRENDYGREEN B.V. garandeert geen waterdichte aansluiting tussen de constructie en het
bouwobject, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
9.4 TRENDYGREEN B.V. verleent een aflopende garantie van 5 jaar op coating aangebracht op
aluminium en staal wanneer het product tenminste 50 kilometer uit de kust
geplaatst is. De kostenvergoeding door TRENDYGREEN B.V. is het eerste jaar 100%. Daarna
is de vergoeding aflopend met 20% per jaar. Indien het product binnen een
afstand van 50 kilometer van de kust staat is de garantie op coating 1 jaar.
Aanspraak op garantie kan alleen gemaakt worden als er aan de
onderhoudsvoorschriften is voldaan.
9.5 Op de verlichting wordt 1 jaar garantie verleend. Niet onder de garantie vallen de
lichtbronnen
9.6 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn
verplichtingen ten opzichte van TRENDYGREEN B.V. heeft voldaan.
9.7 Garantie wordt niet verleend op gebreken of aantasting die ontstaan zijn door
schade of die het gevolg zijn van:
• het boren van gaten in de constructie;
• normale slijtage en/of natuurlijke veroudering;
• filiforme corrosie;
• onoordeelkundig gebruik;
• niet of onjuist uitgevoerde schoonmaak/onderhoud;
• wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden;
• ondeskundige installatie door derden;
• natuurrampen, oorlogen, opstand e.d.;
• gewijzigde atmosferische omstandigheden;
• langdurige blootstelling aan chemische- en bouwproducten, effect hebbend op en resulterend
in de afbraak en /of oplossing van de coating.

Artikel 10: Kwaliteit
10.1 Verdikking van de zinklaag op de staalconstructie is toegestaan mits deze niet
storend of schadelijk zijn voor het product.
10.2 Oneffenheden van verzinkt staal die inherent zijn aan het verzinkproces en
waardoor het uiterlijk minder strak en glad lijkt, worden niet als storend
beschouwd.
10.3 Een licht sinaasappelstructuur is typerend voor poederlakken. Deze
sinaasappelstructuur mag op vijf meter afstand zonder visuele hulpmiddelen geen
storend effect teweeg brengen.
10.4 Soms kunnen kratertjes en/of blaasjes voorkomen in de deklaag. Indien deze niet
tot de ondergrond doorlopen is dit geen reden voor afkeur.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1 Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 9
(Garantie) van deze voorwaarden.
11.2 TRENDYGREEN B.V. is slechts aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt, die het
rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan TRENDYGREEN B.V. toe te rekenen
tekortkoming. Alleen die schade waartegen TRENDYGREEN B.V. verzekerd is, dan wel
redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had
behoren te zijn komt in aanmerking voor vergoeding.
11.3 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. bedrijfsschade (bijvoorbeeld bedrijfsstoring, liggelden en andere onkosten,
gederfde winst/inkomsten en dergelijke) door welke oorzaak ook ontstaan;
b. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen;
c. schade veroorzaakt door eventuele verzakkingen van de constructie;
d. glasbreuk en de eventuele gevolgschade daarvan.
11.4 Constructies die aan een woning of een gebouw worden gemonteerd, worden met
de grootst mogelijke zorg geplaatst. TRENDYGREEN B.V. kan echter niet aansprakelijk
worden gesteld voor de eventuele schade die door of tijdens de uitvoering van het
aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan
zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
Schade door scheuren in een woning of een gebouw welke tijdens of na de
montage optreden kan niet op TRENDYGREEN B.V. verhaald worden.
11.5 Opdrachtgever zal TRENDYGREEN B.V. vrijwaren van elke aanspraak van derden tot
schadevergoeding jegens TRENDYGREEN B.V. wegens het gebruik van aan de opdrachtgever
toegezonden tekeningen, monsters, modellen of andere zaken respectievelijk
gegevens en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.
11.6 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade tengevolge van diefstal, brand of
beschadiging van de zaken, gereedschappen en materialen van TRENDYGREEN B.V. zodra
deze zich op het werk bevinden, een en ander voor zover niet te wijten aan een
aan TRENDYGREEN B.V. toe te rekenen tekortkoming.

Artikel 12: Betaling
12.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:
• 25% van de hoofdsom bij opdracht. Opdrachtgever ontvangt een 25%
factuur met een betalingstermijn van vijf werkdagen,
• 75% van de hoofdsom nadat levering heeft plaatsgevonden.
Opdrachtgever ontvangt een 75% factuur met een betalingstermijn van
vijf werkdagen.
12.2 Op verzoek van TRENDYGREEN B.V. kan om een, naar haar oordeel, voldoende zekerheid
voor betaling worden verzocht, ondanks overeengekomen betalingscondities.
Hieraan dient de opdrachtgever schriftelijk te voldoen. Blijft de opdrachtgever in
gebreke, dan heeft TRENDYGREEN B.V. het recht de overeenkomst te ontbinden en haar
schade op opdrachtgever te verhalen.
12.3 Na het verstrijken van de betalingstermijnen is opdrachtgever in verzuim en
direct 1% rente per maand, of gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is, aan
TRENDYGREEN B.V. verschuldigd.
12.4 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste
plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van
opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat
de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

12.5 De volledige vordering tot betaling van de hoofdsom is onmiddellijk opeisbaar als:
a. opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of failliet gaat;
b. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;
d. een betalingstermijn, zoals door TRENDYGREEN B.V. gesteld, is overschreden;
e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of
overlijdt.
12.6 Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van
zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de
opdrachtgever verschuldigd:
– over de eerste Euro 3.000, – 15% – over het meerdere tot Euro 6.000, – 10%
– over het meerdere tot Euro 15.000, – 8% – over het meerdere tot Euro
60.000, – 5% – over het meerdere 3%
Indien TRENDYGREEN B.V. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
12.7 De opdrachtgever is jegens TRENDYGREEN B.V. de door TRENDYGREEN B.V. gemaakte gerechtelijk
kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt
alleen indien TRENDYGREEN B.V. en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke
procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat
waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt
gesteld.

Artikel 13: Ontbinding overeenkomst
Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een
tekortkoming van TRENDYGREEN B.V. en TRENDYGREEN B.V. hiermee instemt, wordt de overeenkomst met
wederzijds goedvinden ontbonden. TRENDYGREEN B.V. heeft in dat geval recht op vergoeding van
alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
14.1 De door TRENDYGREEN B.V. geleverde zaken blijven het eigendom van TRENDYGREEN B.V. totdat de
opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met TRENDYGREEN B.V. gesloten
koopovereenkomsten is nagekomen:
• de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
• de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door
TRENDYGREEN B.V. verrichte of te verrichten diensten,
• eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever van (een)
koopovereenkomst(en).
14.2 Door TRENDYGREEN B.V. afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de opdrachtgever niet
bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
14.3 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de opdrachtgever zijn
overgegaan en zich nog in handen van de opdrachtgever bevinden, behoudt
TRENDYGREEN B.V. zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in
art. 3:237. BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1
van dit artikel genoemde, die TRENDYGREEN B.V. uit welke hoofde dan ook tegen de
opdrachtgever mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt
eveneens ten aanzien van door TRENDYGREEN B.V. geleverde zaken welke door de
opdrachtgever zijn bewerkt of verwerkt, waardoor TRENDYGREEN B.V. haar
eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
14.4 Indien de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees
bestaat dat hij zulks niet zal doen is TRENDYGREEN B.V. gerechtigd afgeleverde zaken
waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever of

derden die de zaak voor de opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen
halen. De opdrachtgever is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op
straffe van een boete van 50% van het door hem verschuldigde per dag.
14.5 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken
willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht TRENDYGREEN B.V. zo snel als
redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
14.6 De opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van TRENDYGREEN B.V.:
• de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen
brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter
inzage te geven;
• alle aanspraken van de opdrachtgever op verzekeraars met betrekking tot de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan TRENDYGREEN B.V. op de manier die
wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
• de vorderingen die de opdrachtgever verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van
onder eigendomsvoorbehoud door TRENDYGREEN B.V. geleverde zaken te verpanden aan
TRENDYGREEN B.V. op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
• de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van
TRENDYGREEN B.V.;
• op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die
TRENDYGREEN B.V. ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil
treffen en welke de opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn
bedrijf.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het
Nederlands recht van toepassing.
15.2 Geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst mochten voortvloeien tussen
opdrachtgever enerzijds en TRENDYGREEN B.V. anderzijds, ook welke slechts door één
partij als zodanig worden beschouwd, TRENDYGREEN B.V. kunnen of door de bevoegde burgerlijke
rechter in de vestigingsplaats van TRENDYGREEN B.V., of door middel van arbitrage worden
beslecht. TRENDYGREEN B.V. zal hierin bepalen welke vorm wordt gekozen.
15.3 Het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige
andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

Artikel 16: Wijziging van de voorwaarden
16.1 TRENDYGREEN B.V. is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze
wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
TRENDYGREEN B.V. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden.
Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen
jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.